Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Regulamin rozdania “Gree na dzień kobiet”

§1. Zasady ogólne.

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się „rozdanie” prowadzone pod nazwą „Gree na Dzień Kobiet” (dalej: „Rozdanie”) na fanpage’u Facebook https://www.facebook.com/GreePolska oraz na Instagramie @greepolska.

1.2. Organizatorem Rozdania jest Free Polska Sp. z o.o. (wyłączny przedstawiciel marki Gree w Polsce), z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198686, NIP 525 229 18 50 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.3. Uczestnikiem Rozdania jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej tj. Konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.), mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwany „Uczestnikiem”).

1.4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu określone są wyłącznie w Regulaminie. Wszelkie dodatkowe materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

1.5. Regulamin Rozdania jest dostępny na stronie https://gree.pl/

1.6. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

1.7. Uczestnicy Rozdania są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania zasad w nim zawartych.

1.8. Rozdanie nie jest sponsorowane, wspierane, przeprowadzane, administrowane, stowarzyszone ani powiązane z serwisami społecznościowymi Facebook i Instagram. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Rozdania. W związku z czym reklamacje związane z przeprowadzeniem Rozdania należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

1.9. Rozdanie prowadzone jest na terytorium Polski.

§2. Miejsce i czas trwania Rozdania.

2.1. Rozdanie odbywa się równocześnie na profilu Facebook oraz na Instagramie.

2.2. Czas trwania Rozdania obejmuje okres od 2 marca 2021 roku, od godziny opublikowania przez Organizatora postu rozdaniowego w serwisie Facebook i Instagram. Zgłoszenia można zamieszczać do 7 marca 2021 roku, do godziny 23:59.

2.3. Organizator Rozdania może przedłużyć czas trwania Rozdania.

§3. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu.

3.1. Uczestnikiem Rozdania (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:

  • zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
  • spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania Rozdania;
  • posiada indywidualne konto w serwisie Facebook lub indywidualne konto w serwisie Instagram z ustawieniami profilu publicznego.

3.2. W Rozdaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Partnerów oraz Dystrybutorów Organizatora oraz podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Rozdania, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, rodzeństwo, małżonkowie i zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, kuzyni i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.3. W Rozdaniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Rozdania ukończyły 18 lat, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia za pisemną zgodą rodziców lub przedstawiciela ustawowego oraz jednocześnie mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają miejsce zamieszkania i adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4. Uczestnictwo w Rozdaniu ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

3.5 Aby wziąć udział w Rozdaniu Uczestnik nie powinien mieć ustawień prywatnych profilu (Facebook i Instagram) – w celu weryfikacji wykonanego zadania Gree Polska powinna mieć wgląd w opublikowaną treść.

§4. Ochrona danych osobowych.

4.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Rozdania informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Rozdaniu (dalej: „Dane osobowe”) jest Free Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków, adres do korespondencji: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków.

4.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@gree.pl, tel. +48 12 307 06 40 .

4.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Rozdania, opublikowanie nazwiska Laureata i przekazanie im nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda na podstawie art.6 ust.1 lit.a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.4. Dane Uczestników nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych. Dane Laureatów mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.

4.5. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich, jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

4.6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Rozdania, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia Rozdania w serwisie Facebook nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do Laureatów dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego przekazania nagrody, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.

4.7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.

4.8. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Rozdaniu / otrzymania nagrody.

§5. Zasady Rozdania.

5.1. Uczestnikiem, który spełnił przesłanki określone w §3 Regulaminu jest osoba, która wykona poniższe Zadanie Rozdania:

a. Odpowie na pytanie Rozdania “Która kobieta Ci imponuje i dlaczego ona?” w komentarzu pod wskazanym postem Rozdania na profilu Gree Polska na portalu Facebook.
b. Pomimo, iż nie jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Rozdaniu, Organizator zachęca Uczestników do udostępnienia postu Rozdania na swojej tablicy na profilu Facebook z oznaczeniem profilu @greepolska, polubienia postu Rozdania opublikowanego na profilu https://www.facebook.com/GreePolska oraz zaobserwowania profilu Gree Polska.

lub

a. Odpowie na pytanie Rozdania “Która kobieta Ci imponuje i dlaczego ona?” w komentarzu pod wskazanym postem Rozdania na profilu Gree Polska na portalu Instagram.
b. Pomimo, iż nie jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w Rozdaniu, Organizator zachęca Uczestników do udostępnienia postu Rozdania na swojej tablicy na profilu Instagram’a z oznaczeniem profilu @greepolska, polubienia postu Rozdania opublikowanego na profilu Instagram @greepolska oraz zaobserwowania profilu @greepolska.

5.2. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

5.3. Zgłoszenie nie może zawierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marek Gree, jak również treści reklamowych promujących inne marki niż Gree.

5.4. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne, zawierające treści pornograficzne, a także dyskryminujące z uwagi na rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną i poglądy polityczne. jak również oznaczenie marek konkurencyjnych w stosunku do marki Gree oraz treści reklamowe promujące inne marki niż markę Gree zostanie wykluczony z Rozdania.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Rozdaniu Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Instagram/Facebook, posługują się fikcyjnymi kontami Instagram/Facebook, podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama/Facebooka kont/profili osób trzecich; ingerują w mechanizm działania Rozdania; nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Rozdaniu, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

5.6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika regulaminu Facebook’a lub regulaminu Instagram’a bądź utrudniania realizacji Rozdania innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Rozdania, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Rozdania. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Rozdania mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

5.8.Organizator nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Rozdania. Uczestnik przystępując do Rozdania zwalnia Facebook/Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Rozdaniem.

5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook/Instagram. 5.10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka/Instagrama.

§6. Nagrody.

6.1. W Rozdaniu przyznanych zostaną 2 (słownie: dwie) nagrody osobom, których Zadania Rozdania zostaną uznane przez Komisję Rozdania za najlepiej spełniające wymogi z powyższego Regulaminu. 1 (słownie: jedna) nagroda została przewidziana dla portalu Facebook i 1 (słownie: jedna) nagroda dla portalu Instagram.

6.2. Zwycięzcom Rozdania Organizator wyda następujące nagrody („Nagrody”):
a. miejsce 1 (słownie: pierwsze) na portalu Facebook – nawilżacz powietrza Gree Mystic o wartości 268 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem zł. ) + olejek eteryczny Zapach Gree Mystic o wartości 14 zł (czternaście zł.) co daje łączną wartość nagrody 282 zł..
b. miejsce 1 (słownie: pierwsze) na portalu Instagram – nawilżacz powietrza Gree Mystic o wartości 268 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem zł. ) + olejek eteryczny Zapach Gree Mystic o wartości 14 zł (czternaście zł.) co daje łączną wartość nagrody 282 zł..

6.3. Laureatom Nagród przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna (Nagroda pieniężna) stanowiąca 11.11% wartości Nagrody (po zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. Poz. 800 z późn.zm.). Nagroda Pieniężna przysługuje tylko w przypadku odebrania Nagrody.

6.4.Stosownie do przepisów art.30 ust.1 pkt 2, art.41 ust.4 i ust.7 pkt 1, art.42 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2018r. poz. 1509, z późn.zm.) od przychodów z tytułu wygranych w Rozdaniu pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagród o których mowa w niniejszym paragrafie.

6.5.Laureat Nagrody upoważnia Free Polska Sp z o.o. do pobrania ww. podatku z kwoty należnej mu Nagrody pieniężnej.

6.6.Nagrody zostaną przekazane Laureatom drogą pocztową na koszt Organizatora na terenie Polski.

6.7. Laureatom nie przysługuje możliwość wymiany wygranej na ekwiwalent pieniężny oraz przekazania prawa do wygranej na osobę trzecią.

6.8. Organizator rozdania nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Nagrody Laureatom w przypadku źle podanych danych do wysyłki lub podanie danych osób trzecich. Podanie nieprawdziwych/błędnych danych skutkuje odebraniem Laureatom prawa do Nagrody.

6.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureatów.

6.10. Laureat, którego Nagroda zostanie zwrócona do Organizatora w przypadku niemożności jej odbioru, ma 14 dni do jej odebrania z siedziby Organizatora. Po tym czasie Laureat traci prawa do Nagrody.

6.11. W Rozdaniu można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

6.12. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. DzU z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

§7. Wybór laureatów.

7.1. W Rozdaniu przewidziano 2 (słownie: dwie) nagrody dla Uczestników, którzy wezmą udział w Rozdaniu;

7.2. Laureatami zostaną Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wybrane przez Komisję Rozdania. W skład Komisji Rozdania wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora.

7.3. Wybór Laureatów:
a. Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki określone w §3 oraz od godziny opublikowania Regulaminu od dnia 2 marca 2021 roku do godziny 23:59 dnia 7 marca 2021 roku na kanale Facebook prawidłowo wykonają zadanie określone w §5 zostanie wybrany 1 (słownie: jeden) najlepszy komentarz/odpowiedź na pytanie „Która kobieta Ci imponuje i dlaczego ona?”.
b. Spośród Uczestników, którzy spełnią warunki określone w §3 oraz od godziny opublikowania Regulaminu od dnia 2 marca 2021 roku do godziny 23:59 dnia 7 marca 2021 roku na kanale Instagram prawidłowo wykonają zadanie określone w §5 zostanie wybrany 1 (słownie: jeden) najlepszy komentarz/odpowiedź na pytanie „Która kobieta Ci imponuje i dlaczego ona?”.

7.4. Kryterium oceny odpowiedzi na Zadanie Rozdania jest kreatywność, oryginalność oraz zgodność z tematem Rozdania.

7.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej:
a. w komentarzu pod opublikowanym postem (portal Facebook) lub
b. w komentarzu pod opublikowanym postem (portal Instagram)

7.6. Przedstawiciel Organizatora będzie czekał na wiadomość od Zwycięzcy przez 10 dni roboczych od dnia, w którym zamieści informację z informacją o wygranej, jeżeli w tym czasie nie otrzyma wiadomości zwrotnej, zwycięzca traci prawo do nagrody.

7.7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według kryteriów zawartych w paragrafie 3.

§8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1. Reklamacje związane z Rozdaniem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Free Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków.: z dopiskiem „Reklamacja – Rozdanie “Gree na Dzień Kobiet” lub w formie elektronicznej na adres mailowy gree@gree.pl z tematem wiadomości „Reklamacja – Rozdanie “Gree na Dzień Kobiet”.

8.2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty otrzymania Nagrody.

8.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, wynik reklamacji uznaje się za dostarczony. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

8.5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu reklamacyjnym mają charakter ostateczny.

§9. Polityka prywatności.

10.1. Organizator Rozdania zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników Rozdania ze wskazaniem nagrodzonych Uczestników, jak również publicznego prezentowania nagrodzonych odpowiedzi Rozdania, zarówno na swoim fanpage’u na Facebooku, na swojej stronie internetowej, jak również we własnych drukowanych materiałach marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§10. Zmiany.

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Rozdaniu. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o jego zmianie zostanie zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/GreePolska, a nowy Regulamin zostanie umieszczony na stronie www.gree.pl.