Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

FREE POLSKA SP. Z O.O.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies została zaktualizowana dnia 12 grudnia 2019 r. i stanowi kontynuację Polityki Prywatności obowiązującej we Free Polska Sp. z o.o. od dnia 25 maja 2018 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów U S T AWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) regulującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sposób realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej Free Polska Sp. z o.o. takimi danymi mogą̨ być́ adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz informacje pozyskane w ramach Plików Cookies (opisanych w pkt 15 i n.); w przypadku organizowanych przez Free Polska Sp. z o.o. konkursów: imię̨ i nazwisko (lub samo imię̨ w powiązaniu z innymi danymi) oraz dane kontaktowe, w przypadku korzystania ze Strefy Instalatora lub ze Sklepu Internetowego także adres zamieszkania lub korespondencyjny oraz informacje pozyskiwane w ramach Plików Cookies. W przypadku realizowanych szkoleń lub postępowań rekrutacyjnych także dalsze dane osobowe umożliwiające odpowiednio przeprowadzenie szkoleń i nadanie certyfikatów lub też zawarcie i wykonywanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
 3. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących we Free Polska Sp. z o.o., w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi we Free Polska Sp. z o.o.) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa, regulamin sklepu internetowego).
 4. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest:

Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
NIP: 5252291850
REGON: 015652188
KRS: 0000198686
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
  • pocztę elektroniczną, na adres e-mail: iod@gree.pl;
  • nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków;
  • telefonicznie pod numerem: +48 12 307 06 40.
 2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;
 3. Dane osobowe kontrahentów i klientów Spółki są̨ przetwarzane w celu świadczenia usług:
  • szkoleniowych,
  • drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych (newsletter), utrzymania konta klienta w sklepie, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym  uiszczania zapłaty, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień,
  • realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta,
  • dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o  zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym;
  • nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona przez kontrahenta lub klienta Spółki dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub tez konieczność podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym wyrażenie zgody/akceptacja regulaminów konkursu lub zawarcie umowy, w tym w drodze elektronicznej i poprzez witrynę sklepu internetowego FREE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych, dostosowanie świadczonych usług do potrzeb Klientów Spółki, monitorowanie jakości obsługi, dopasowanie oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
 7. Dane osobowe Klientów Spółki będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści umowy, regulaminu lub oświadczenia stanowiącego podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytanie (ust. 7 ppkt 5) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do nawiązania tego kontaktu i udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe;
 9. Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że kontrahent lub klient Spółki nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych lub statystycznych) lub z zobowiązań umownych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług na rzecz kontrahenta lub klienta Spółki.
 10. Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe na podstawie pisemnej zgody kontrahenta lub klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientom Spółki rabatów sprzedażowych.
 11. Strona internetowa gree.pl (oraz sklep internetowy uruchomiony w ramach funkcjonalności strony internetowej) korzysta z Plików Cookies (tzw. ciasteczek). Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 12. W ramach strony internetowej gree.pl i sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta, za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce internetowej Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym także wprowadzić automatyczne blokowanie Plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej używanej przez Klienta. Jednocześnie Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 13. Administrator informuje, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator jako właściciel sklepu internetowego gree.pl, przy czym dostęp do pozyskanych danych posiadają także podmioty, którym powierzono na podstawie stosownej umowy obsługę techniczną sklepu internetowego. Podmioty te są wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej polityki. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów, jak również przez sieć Google, w tym do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu (typu adWords), w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zostać także zachowane informacjee o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 14. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, poprzez zwiększenie funkcjonalności, ulepszanie struktury i zawartości treści zamieszczanych na stronie internetowej;
  • utrzymania sesji Klienta (w przypadku uprzedniego prawidłowego zalogowania), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, w ramach adWords, w tym w zakresie danych uzyskiwanych za pomocą mechanizmów Google Analitycs.
  • W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.
 15. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Załącznik nr 1
DO POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES FREE POLSKA SP. Z O.O.

LISTA PODMIOTÓW KTÓRYM POWIERZONO NA PODSTAWIE STOSOWNEJ UMOWY OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SKLEPU INTERNETOWEGO GREE.PL

1. Stanisław Krzaklewski, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Arbuz Consulting, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze REGON: 356715890, NIP 675-118-45-58.

2. Maciej Bozik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Bozik Ivision.pl, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, NIP: 9451989093, REGON: 121453860 

3. Michał Sękara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Sękara, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra, pod adresem ul. Wieniawskiego 66/2, 31-436 Kraków, NIP: 5130032248, REGON: 121449367,  prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod nazwą IVISION.PL Maciej Bozik, Michał Sękara s.c. w (31-436) Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 66/2, NIP: 6772295079, REGON: 120508754

Informacje dotyczące plików cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.