Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Regulamin sklepu 2019-2020

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(Obowiązuje od dnia 2 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem gree.pl/sklep oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym.

1.2. Sklep prowadzony jest przez:

Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
NIP: 5252291850
REGON: 015652188
KRS: 015652188
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Nr rachunku bankowego: 26 1090 2053 0000 0001 4389 3911

1.3. W sklepie internetowym www.gree.pl/sklep nie jest prowadzona sprzedaż̇ hurtowa. Sprzedawca rezerwuje prawo do ograniczenia liczby danego Produktu /asortymentu możliwego do nabycia jednorazowo lub przez jednego nabywcę w przypadku konsumentów oraz podmiotów nie mających takiego statusu. Zasady sprzedaży dla nie – konsumentów, stanowiące odstępstwa od regulaminu, zostały omówione w pkt 8 poniżej.

1.4. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i polityką prywatności Free Polska Sp. z o.o. jest obowiązkowe.

1.5. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym nie jest związane z obowiązkiem założenia profilu Klienta lub obowiązkiem rejestracji, z zastrzeżeniem podania danych niezbędnych do wykonania umowy.

2. DEFINICJE

2.1. Na potrzeby niniejszego regulaminu następujące określenia oznaczają:

Sklep internetowy, Sklep

działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.gree.pl/sklep

Sprzedawca

Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

Instalator

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała Certyfikat Autoryzowanego Instalatora Free Polska Sp. z o.o.

Regulamin

niniejszy regulamin, znajdujący się pod linkiem www.gree.pl/regulamin

Konsument

osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty

przedmioty oferowane w ramach sklepu.

Umowa

umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

Wada fizyczna

niezgodność rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
 • nie nadaje się do celu, obktórym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio i niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

STREFA Klienta

miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, złożyć reklamację.

STREFA Instalatora

miejsce na stronie internetowej, w którym Instalator może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, złożyć reklamację.

Ustawa Konsumencka

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495.)

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Korzystanie ze sklepu możliwe jest na dwa sposoby:

a) poprzez konto użytkownika (Strefa Klienta) – w przypadku zarejestrowania konta na stronie internetowej gree.pl, po akceptacji regulaminu i polityki prywatności. Powyższe dotyczy także użytkowników Strefy Instalatora.

b) bez konieczności zakładania konta użytkowania po akceptacji regulaminu i polityki prywatności, niemniej dla zidentyfikowania Klienta i dostarczenia zakupionego Produktu mogą być potrzebne podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

3.2. Podczas rejestracji w sklepie Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

3.3. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz poprzez skierowanie takiego żądania do Administratora – także prawo do usunięcia konta w sklepie.

3.3. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu FireFox wersja 48.0 lub nowsza, Opera wersja 50 lub nowsza, Chrome wersja 70  lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

3.4. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

3.5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze obejmują koszty dostawy, chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

3.6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w sytuacji gdy:

 • Klient podał nieprawdziwe dane lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
 • Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
 • Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
 • Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
 • Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
 • Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.

3.7. Utrzymywanie Konta Klienta świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

Klient w każdym czasie może zlikwidować konto, z zastrzeżeniem uprawnień Sprzedawcy do zachowania danych transakcyjnych na potrzeby rozliczeń rachunkowo – księgowych.

3.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust. 3.6. powyżej.

3.9. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Klient dokonuje wyboru asortymentu, potwierdza zamówienie przyciskiem
„zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.10. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty.

3.11. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w korespondencji elektronicznej.

3.12. Zapłata za towar odbywa się poprzez zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przy czym rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Regulamin korzystania z usługi Dotpay znajduje się pod adresem www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy/. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, jednakże w przypadkach związanych w szczególności z odprawą celną urządzeń termin ten może zostać wydłużony przez Sprzedawcę.

3.13. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

3.14. Dostawa odbywa się poprzez kuriera/przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca, chyba że co innego wynika z opisu towaru.

3.15. W sytuacji, gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

 • Podania błędnych danych adresowych,
 • Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
 • Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taką sytuacją,  w szczególności kosztami przesłania towaru.

3.16. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki.

4. REKLAMACJE

4.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku, w którym sprzedawany towar może różnić się od przedstawionego w  sklepie Sprzedawca informuje o powyższym wraz z opisem rozbieżności.

4.2. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego tutaj lub formularza dostępnego po zalogowaniu w Panelu Klienta lub na adres e-mail: sklep@gree.pl;

4.3. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

4.4. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów.

5.2. Dostawa odbywa się poprzez kuriera/przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca, chyba że co innego wynika z opisu towaru.

5.3. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w Ustawie Konsumenckiej i w załączniku do Ustawy Konsumenckiej.

5.4. W ramach sklepu internetowego uprawnienia te kształtują się następująco:

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy Konsumenckiej prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy Konsumenckiej.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny tutaj lub formularza dostępnego po zalogowaniu w Panelu Klienta lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą Konsumencką.
 • Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie, a udostępnione formularze mają jedynie wzorcowy charakter.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub wskazany w treści oświadczenia) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła Produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.5. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy Konsumenckiej nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy między innymi w przypadkach:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

5.6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

5.7. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów jak również do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów   (np. Federacja Konsumentów federacja-konsumentow.org.pl).

5.8. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl)

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje od swoich klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Obowiązek informacyjny i wszelkie informacje o podstawach przetwarzania danych  osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sprzedającego dostępnej tutaj

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

7.2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej gree.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.

7.3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

7.4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NIE – KONSUMENTÓW

8.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

8.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu)   niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

8.4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie  konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

8.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim  wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

8.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

8.8. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.