Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Numer 1/04/2021        z dnia   20/04/2021 roku

Organizator Szkolenia

Free Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000198686, NIP: 525-22-91-850, zwaną dalej FREE POLSKA lub FREE lub ORGANIZATOREM

§1 Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako REGULAMIN) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora, a także zasady kwalifikacji Uczestników.
 2. Usługi Szkoleniowe/Szkolenia – ogół działań związanych z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem Szkolenia. Szkolenia są przeprowadzane w formie online. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej https://gree.pl/strefa-instalatora/szkolenia/
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą w branży HVAC lub też skierowana przez Zamawiającego, biorąca udział w Szkoleniu.
 4. Zamawiający – Uczestnik lub inna osoba fizyczna lub prawna kierująca Uczestnika na szkolenie, która wypełniła formularz zgłoszenia na Szkolenie.
§2 Wymagania i uprawnienia niezbędne do uczestniczenia w Szkoleniu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu oraz wydaniem Certyfikatu Autoryzacyjnego dla Uczestnika jest:
  1. posiadanie aktualnych uprawnień F-Gazowych personalnych oraz dla przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 roku ustanawiającego, zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015r roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, który złożył formularz zgłoszenia na Szkolenie. Warunek ten nie dotyczy Certyfikatu Autoryzacyjnego dla pomp ciepła Gree Versati III R32 monoblok;
  2. wypełnienie formularza rejestracyjnego online i jego akceptacja przez FREE POLSKA;
  3. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności FREE POLSKA i Obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  4. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  5. Poprawne wypełnienie na koniec szkolenia testu wiedzy prezentowanej podczas szkolenia.
 2. Szkolenie jest bezpłatne.
 3. Maksymalna ilość uczestników danego szkolenia będących pracownikami jednej firmy to 3 osoby.
 4. Podczas szkolenia z jednego stanowiska komputerowego (podając w formularzu rejestracyjnym dane jedynie jednej z osób) mogą korzystać maksymalnie dwie osoby. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przekazania tej informacji zaznaczając w formularzu odpowiednie oświadczenie i podać dane drugiego z uczestników. Oboje uczestników musi być pracownikami tej samej firmy
§3 Zobowiązania Stron
 1. Do obowiązków Organizatora należy: 
  1. przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym, 
  2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia; 
  3. przygotowanie programu Szkolenia, 
  4. przygotowanie harmonogramu Szkolenia, 
  5. dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych, 
  6. wystawienia Uczestnikowi oraz Zamawiającemu Certyfikatu Autoryzowanego instalatora pod warunkiem pozytywnej weryfikacji uczestnictwa w szkoleniu (test wiedzy prezentowanej na szkoleniu) oraz posiadania aktualnych uprawnień F-Gazowych personalnych oraz dla przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 roku ustanawiającego, zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, który wypełnił online formularz zgłoszenia na Szkolenie. Wymóg posiadania ww. uprawnień F-gazowych nie dotyczy Certyfikatu Autoryzacyjnego dla pomp ciepła Gree Versati III R32 monoblok. Certyfikat zostanie wysłany na adres e-mailowy wskazany w  formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Certyfikat Autoryzowanego instalatora dla urządzeń RAC i GMV wystawiany jest na okres 2 lat. PO tym czasie, aby przedłużyć ważność dokumentu na kolejny rok konieczne jest odbycie szkolenia przedłużającego. Udział w szkoleniu przedłużającym możliwy jest jedynie jeśli nie więcej niż 2 miesiące przed lub po terminie upływu ważności Certyfikatu. W szkoleniu przedłużającym można wziąć udział maksymalnie dwa razy (przedłużenie 2x 1 rok).
 3. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się̨ uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się̨ do poleceń́ Organizatora i trenerów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość́ zmiany terminu Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają̨ przeprowadzenie Szkolenia, w tym zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. 
§4 Majątkowe Prawa Autorskie
 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 6 pkt 2. 
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych. 
 3. Treść́ materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. 
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać́ oraz drukować́ wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 
 5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają̨ odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści. 
 6. Uczestnik ma zakaz nagrywania i utrwalania, całości jak i części szkolenia. 
§5 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności FREE POLSKA stanowiąca złącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jak również jest dostępna na stronie internetowej www.gree.pl/szkolenia-on-line
 2. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej. 
 3. Uczestnik i/lub Zamawiający potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych stanowiącym zawartym w Polityce Prywatności.
 4. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie oferty dotyczących nowych szkoleń przeprowadzonych przez Organizatora
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
 6. Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu przysługują prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują̨ od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2021 roku.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FREE POLSKA SP. Z O.O.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 
 2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej Free Polska Sp. z o.o. takimi danymi mogą być adres e-mail, adres IP, jak również̇ numer telefonu, w przypadku organizowanych przez Free Polska Sp. z o.o. konkursów: imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu z innymi danymi), w przypadku korzystania ze Strefy Instalatora lub ze Sklepu Internetowego także adres zamieszkania lub korespondencyjny. W przypadku realizowanych szkoleń lub postępowań rekrutacyjnych także dalsze dane osobowe umożliwiające odpowiednio przeprowadzenie szkoleń i nadanie certyfikatów lub też zawarcie i wykonywanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.
 3. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących we Free Polska Sp. z o.o., w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi we Free Polska Sp. z o.o.) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa, regulamin sklepu internetowego). 
 4. Free Polska Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest: 

  Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3
  31-416 Kraków

  NIP: 5252291850
  REGON: 015652188
  KRS: 015652188

  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 5. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: 
  • pocztę elektroniczną, na adres e-mail: gree@gree.pl;
  • nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków;
  • telefonicznie pod numerem: +48 12 307 06 40.
 6. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; 
 7. Dane osobowe kontrahentów i klientów Spółki są przetwarzane w celu świadczenia usług: 
  • szkoleniowych,
  • drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych (newsletter), utrzymania konta klienta w sklepie, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym  uiszczania zapłaty, przesyłania powiadomień́ o realizacji zamówień,
  • realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta,
  • dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń́ i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym; 
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona przez kontrahenta lub klienta Spółki dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub tez konieczność́ podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym wyrażenie zgody/akceptacja regulaminów konkursu lub zawarcie umowy, w tym w drodze elektronicznej i poprzez witrynę sklepu internetowego FREE (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych, dostosowanie świadczonych usług do potrzeb Klientów Spółki, monitorowanie jakości obsługi, dopasowanie oferty towarów do potrzeb i oczekiwań́ kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych. 
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą̨ być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień́ o realizacji zamówień́, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń́ należności. 
 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają̨ odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. 
 11. Dane osobowe Klientów Spółki będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści umowy, regulaminu lub oświadczenia stanowiącego podstawę przetwarzania danych osobowych.
 12. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: 
  • żądanie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądanie od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądanie od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe. 
 13. Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że uczestnik szkolenia, kontrahent lub klient Spółki nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych lub statystycznych) lub z zobowiązań umowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług na rzecz kontrahenta lub klienta Spółki. 
 14. Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe mogą podlegać́ automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientom Spółki rabatów sprzedażowych. 
 15. Niniejsza polityka prywatności została zatwierdzona przez Zarząd Free Polska Sp. z o.o. w dniu 24 maja 2018 roku i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 02 grudnia 2019 roku.

Informacje dotyczące plików cookies
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.