Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Numer 1/01/2023 z dnia 01.02.2023 roku

Free Polska jako wyłączny przedstawiciel marki GREE w Polsce realizuje autorski system szkoleń, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji Instalatorów oraz pracowników branży HVAC w zakresie produktu GREE. Free Polska dąży do usprawnienia i odpowiedzialnej realizacji procesów doboru, sprzedaży, montażu i serwisu urządzeń GREE. W ramach systemu szkoleń organizowane są szkolenia wprowadzające, handlowe i autoryzacyjne, dotyczące pełnej oferty marki GREE.

§1 Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych przez Free Polska Sp. z o.o., a także zasady uczestnictwa w szkoleniach, jak również zasady przyznawania certyfikatów ukończenia szkolenia, w tym certyfikatów Autoryzowanego Instalatora marki GREE.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występuje pojęcie:
  1. Organizator – oznacza spółkę Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 5252291850, KRS 0000198686);
  2. Aplikacja – oznacza to Aplikację „GREE Strefa Instalatora”;
  3. Certyfikat – oznacza to Certyfikat Autoryzowanego Instalatora marki Gree;
  4. Regulamin – oznacza to niniejszy Regulamin;
  5. Autoryzowany Instalator – oznacza to Autoryzowanych Instalatorów marki GREE, którzy uzyskali Certyfikat;
  6. Usługi Szkoleniowe/Szkolenia – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia.
  7. Uczestnik lub Uczestnicy – oznacza to pełnoletnią osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą w branży HVAC (weryfikowaną przez Organizatora na podstawie kodów PKD ujawnionych w CEIDG lub KRS Uczestnika lub Zamawiającego) lub też osobę skierowaną przez Zamawiającego, biorącą udział w Szkoleniu.
  8. Zamawiający – oznacza to Uczestnika lub inną osobę fizyczną lub prawną kierującą Uczestnika na szkolenie.
  9. Formularz – oznacza to formularz online dot. zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu;
  10. Operator – Operator w rozumieniu użytkownika końcowego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której została przyznana zdolność prawna) zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221, z 2019 r. poz. 60, 534).
  11. Ustawa – oznacza to ustawę z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 2065).
  12. Rozporządzenie – oznacza to Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 roku ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.2015.301.28).
 3. Szkolenia są bezpłatne.
 4. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej lub online za pośrednictwem platformy wskazanej przez Organizatora w programie odpowiedniego modułu szkoleniowego.
 5. Organizator prowadzi następujące moduły szkoleniowe opisane w szczegółach na stronie www.gree.pl:
  1. Szkolenie Autoryzacyjne RAC;
  2. Szkolenie Autoryzacyjne GMV;
  3. Szkolenie Autoryzacyjne Pompy Ciepła;
  4. Szkolenie Handlowe;
  5. Szkolenie Wprowadzające.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość́ odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed dniem Szkolenia. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia zostanie przekazana Uczestnikom przez Organizatora w formie mailowej lub telefonicznej.
§2 Wymagania i uprawnienia niezbędne do uczestniczenia w Szkoleniu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
  1. zainstalowanie przez Uczestnika Aplikacji oraz założenie konta użytkownika w Aplikacji;
  2. posiadanie aktualnych uprawnień F-Gazowych personalnych oraz dla przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia oraz zgodnie z Ustawą, który złożył Formularz i został zaakceptowany przez Organizatora. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy udziału w Szkoleniu Autoryzacyjnym dla Pomp Ciepła typu monoblok oraz udziału w Szkoleniu Wprowadzającym i w Szkoleniu Handlowym;
  3. wypełnienie Formularza i jego akceptacja przez Free Polska;
  4. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności Free Polska;
  5. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Programem modułu szkoleniowego, w którym bierze udział Uczestnik;
  6. potwierdzenie zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk Autoryzowanego Instalatora, który stanowi Załącznik do Regulaminu;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza oraz odmowy udziału Uczestnika w Szkoleniu w szczególności w przypadku:
  1. niespełnienia któregoś z warunków z pkt 1;
  2. osiągnięcia limitu Uczestników na danym Szkoleniu;
  3. innej uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Organizatora (np. absencji osoby prowadzącej szkolenie)
  4. Podczas szkolenia prowadzonego w formie online z jednego urządzenia może zalogować się tylko jeden Uczestnik.
§3 Zasady przyznawania Certyfikatów
 1. Free Polska po zakończonym szkoleniu i spełnieniu wymogów wskazanych w pkt 2 wydaje Certyfikat Autoryzowanego Instalatora marki GREE w formie elektronicznej, udostępnionego wyłącznie w Aplikacji.
 2. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest udział w szkoleniu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku testu wiedzy z zakresu szkolenia.
 3. Certyfikaty wydawane są na okres 2 lat z zastrzeżeniem, iż przedłużenie ważności Certyfikatu wiąże się z odbyciem szkolenia aktualizacyjnego, jednak nie później niż 2 miesiące po upływie ważności Certyfikatu.
 4. Certyfikat upoważnia podmiot zarejestrowany w Aplikacji, będący firmą instalacyjną do udzielania gwarancji na produkty marki GREE, zgodnie z § 4 i z warunkami kart gwarancyjnych produktów GREE.
§ 4 Obowiązki Autoryzowanego Instalatora
 1. Autoryzowany Instalator marki GREE zobowiązuje się do:
  1.  posiadania ważnego Certyfikatu co najmniej w okresie trwania gwarancji zamontowanych produktów marki GREE;
  2. udzielania Operatorowi gwarancji na produkty GREE, a w szczególności zobowiązuje się do pełnienia obowiązków Autoryzowanego Instalatora wynikających z warunków kart gwarancyjnych poszczególnych produktów;
  3. rzetelnej i odpowiedzialnej realizacji procesów związanych z doborem, montażem i sprzedażą urządzeń marki GREE, zgodnych z Kodeksem Dobrych Praktyk;
  4. przyjaznego instruktażu obsługi urządzenia względem Operatora;
  5. diagnozy i naprawy urządzeń w trakcie trwania gwarancji;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Certyfikatu w przypadku nieprzestrzegania powyższych zobowiązań oraz braku współpracy w zakresie naprawy uchybień z nich wynikających.
 3. Organizator skieruje do Autoryzowanego Instalatora pisemne (lub w korespondencji e-mail) upomnienie, w którym wyznaczy 14-dniowy termin do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków. W treści upomnienia Organizator pouczy Autoryzowanego Instalatora o rygorze cofnięcia uprawnień w przypadku niedostosowania się do treści upomnienia. Wobec braku współpracy w tym zakresie Organizator uprawniony jest do cofnięcia uprawnień potwierdzonych Certyfikatem.
§5 Zobowiązania Free Polska

Free Polska, jako Organizator oraz wyłączny przedstawiciel marki GREE w Polsce, zobowiązuje się do: 

 1. organizacji Szkoleń zgodnie z programem szkoleń;
 2. zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkoleń; 
 3. udostępniania pełnych materiałów techniczno-marketingowych z zakresu produktu GREE w Aplikacji po uzyskaniu Certyfikatu;
 4. przekazania materiałów techniczno-marketingowych w formie drukowanej na życzenie Autoryzowanego Instalatora na adres wskazany przez niego w Formularzu;
 5. wystawienia Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora pod warunkiem uzyskania przez Uczestnika pozytywnego wyniku testu wiedzy z realizowanego modułu szkoleniowego;
 6. wsparcia technicznego dla Autoryzowanych Instalatorów z zakresu doboru montażu oraz serwisu urządzeń marki GREE;
 7. wsparcia marketingowego oraz handlowego poprzez Aplikację GREE – Strefa Instalatora oraz w ramach sieci partnerskiej Free Polska, za pomocą której realizowana jest dystrybucja urządzeń marki GREE;
 8. realizacji obowiązków gwarancyjnych, wynikających z kart gwarancyjnych produktów GREE przy spełnieniu warunków przedmiotowej gwarancji.
§6 Majątkowe Prawa Autorskie
 1. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. 
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 
 3. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają̨ odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści. 
 4. Uczestnik ma zakaz nagrywania i utrwalania, całości jak i części Szkolenia. 
§7 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Free Polska dostępna na stronie internetowej www.gree.pl/szkolenia-on-line
 2. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika i/lub Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi Szkoleniowej. 
 3. Uczestnik i/lub Zamawiający potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych zawartym w Polityce Prywatności.
 4. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie oferty dotyczących nowych szkoleń przeprowadzonych przez Organizatora.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
 6. Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu przysługują prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności Free Polska.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują̨ od daty opublikowania go na stronie Organizatora.
 3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 roku.

Załączniki:

 1. Kodeks Dobrych Praktyk Autoryzowanego Instalatora.