Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zadzwoń na infolinię:
Biuro 12 307 06 40

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Dział Techniczny 12 431 33 27

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH

Numer 1/02/2023 z dnia 11.09.2023 roku

Free Polska jako wyłączny przedstawiciel marki GREE w Polsce realizuje autorski system szkoleń, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji Instalatorów oraz pracowników branży HVAC w zakresie produktu GREE. W ramach systemu szkoleń organizowane są także przeznaczone dla Autoryzowanych Instalatorów odpłatne praktyczne szkolenia z zakresu odpowiadającego zakresowi posiadanego Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora marki GREE, w których udział przedłuża o 2 lata licząc od momentu ukończenia Szkolenia ważność posiadanego Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora marki GREE.

§1 Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia odpłatnych usług szkoleniowych realizowanych przez Organizatora dla Autoryzowanych Instalatorów z zakresu odpowiadającego zakresowi posiadanego Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora marki GREE, zasady uczestnictwa w szkoleniach, a także zasady przyznawania certyfikatów ukończenia szkolenia, przedłużającego ważność Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora marki GREE.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występuje pojęcie:
  1. Organizator – oznacza spółkę Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 5252291850, KRS 0000198686);
  2. Aplikacja – oznacza Aplikację „GREE Strefa Instalatora”;
  3. Certyfikat – oznacza Certyfikat Autoryzowanego Instalatora marki GREE;
  4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  5. Autoryzowany Instalator – oznacza instalatorów produktów marki GREE, którzy uzyskali Certyfikat;
  6. Usługi Szkoleniowe/Szkolenia – oznaczają ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia z zakresu odpowiadającego zakresowi posiadanego Certyfikatu;
  7. Uczestnik – oznacza Autoryzowanego Instalatora, biorącego udział w Szkoleniu;
  8. Zamawiający – oznacza Uczestnika lub inną osobę fizyczną lub prawną, kierującą Uczestnika na Szkolenie;
  9. Formularz – oznacza formularz online dotyczący zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu;
  10. Operator – oznacza operatora w rozumieniu użytkownika końcowego (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której została przyznana zdolność prawna) zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);
  11. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);
  12. Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 roku ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, s. 28).
 3. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej.
 4. Szkolenia mają charakter warsztatowych zajęć praktycznych, poprzedzonych niezbędną częścią teoretyczną.
 5. Ogłoszenie o Szkoleniu określa maksymalną i minimalną liczbę jego Uczestników.
 6. O udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
§2 Wymagania i uprawnienia niezbędne do uczestniczenia w Szkoleniu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
  1. posiadanie przez Uczestnika Aplikacji oraz aktywnego konta użytkownika w Aplikacji;
  2. posiadanie aktualnych uprawnień F-Gazowych personalnych oraz dla przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia oraz zgodnie z Ustawą.
  3. posiadanie przez Uczestnika aktualnych uprawnień SEP kategorii G1-E,
  4. posiadanie przez Uczestnika ważnych okresowych badań lekarskich na stanowisku pracy, na którym Uczestnik realizuje zadania Autoryzowanego Instalatora, zgodnym z zakresem Szkolenia;
  5. ukończenie szkolenia BHP dla stanowiska pracy, na którym Uczestnik realizuje zadania Autoryzowanego Instalatora, zgodnym z zakresem Szkolenia;
  6. posiadanie ważnego Certyfikatu; za ważny Certyfikat uważa się także Certyfikat, który utracił ważność nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem Szkolenia;
  7. wypełnienie Formularza i jego akceptacja przez Organizatora;
  8. zapłata opłaty za Szkolenie i przesłanie potwierdzenia jej zapłaty na adres: szkolenia@gree.pl;
  9. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności Organizatora;
  10. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz programem Szkolenia, w którym Uczestnik będzie brał udział;
  11. potwierdzenie stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk Autoryzowanego Instalatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza oraz odmowy udziału Uczestnika w Szkoleniu, w szczególności w przypadku:
  1. niespełnienia któregoś z warunków z pkt 1;
  2. osiągnięcia limitu Uczestników na danym Szkoleniu;
  3. nieuiszczenia opłaty za Szkolenie.
§3 Opłaty za Szkolenia i warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za Szkolenie każdorazowo wskazana jest w ogłoszeniu o Szkoleniu.
 2. Opłatę za Szkolenie Zamawiający uiszcza przelewem na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w wiadomości wysłanej przez Organizatora po otrzymaniu wypełnionego Formularza.
 3. Zapłata winna być dokonana w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia o akceptacji Formularza przez Organizatora, nie później niż do dnia Szkolenia.
§ 4 Rezygnacja ze Szkolenia. Nieuczestniczenie w Szkoleniu pomimo zgłoszenia. Możliwość wskazania przez Zamawiającego innego Uczestnika
 1. Zamawiający może zgłosić rezygnację Uczestnika ze Szkolenia.
 2. Rezygnacja ze Szkolenia wymaga przesłania pisemnego oświadczenia w formie mailowej na adres: szkolenia@gree.pl.
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie do 7 dni roboczych przed datą Szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot całej opłaty za Szkolenie.
 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie od 6 do 3 dni roboczych przed datą Szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot połowy opłaty za Szkolenie.
 5. Zwrot opłaty ze Szkolenie (pkt 3) lub jej części (pkt 4) nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego dokonano zapłaty opłaty ze Szkolenie, w terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia.
 6. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni roboczych przed datą Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot opłaty za Szkolenie ani jej części.
 7. W przypadku nieuczestniczenia Uczestnika w Szkoleniu, pomimo zgłoszenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot opłaty za Szkolenie ani jej części.
 8. Zamawiający, w terminie do 3 dni roboczych przed datą Szkolenia, może wskazać inną osobę jako Uczestnika, przesyłając pisemne zgłoszenie w formie mailowej na adres: szkolenia@gree.pl. Nowy Uczestnik winien spełniać wymogi wskazane w par. 2. Zmiana Uczestnika wymaga akceptacji przez Organizatora.
§5 Odwołanie Szkolenia. Zmiana terminu Szkolenia
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie do 3 dni roboczych przed dniem Szkolenia. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia zostanie przekazana Uczestnikom przez Organizatora w formie mailowej lub telefonicznej.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zwróci Zamawiającemu uiszczoną opłatę za Szkolenie.
 3. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia. Wówczas Zamawiającemu przysługuje zwrot całej opłaty za Szkolenie.
 4. Zwrot opłaty za Szkolenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, z którego dokonano zapłaty opłaty za Szkolenie, w terminie 7 dni od daty odwołania Szkolenia (pkt 2) lub w terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia w zmienionym terminie (pkt 3).
 5. W każdym przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Zamawiającego lub Uczestnika w związku z planowanym uczestnictwem w Szkoleniu, w szczególności z tytułu dojazdu oraz rezerwacji noclegu.
§6 Zobowiązania Organizatora

Organizator zobowiązuje się do:

 1. organizacji Szkolenia zgodnie z ogłoszeniem o Szkoleniu, z zastrzeżeniem prawa Organizatora do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia;
 2. zapewnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia;
 3. zapewnienia zaplecza technicznego, urządzeń i narzędzi oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zajęć praktycznych;
 4. przeprowadzenia szkolenia BHP niezbędnego dla przeprowadzenia zajęć praktycznych, przewidzianych w programie Szkolenia.
§7 Zobowiązania Uczestnika

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania zasad BHP w trakcie Szkolenia, w tym w zakresie zakazu palenia papierosów, zakazu spożywania posiłków i napojów oraz zakazu używania telefonów komórkowych;
 2. stosowania się do poleceń prowadzącego Szkolenie;
 3. zapoznania się z instrukcją obsługi urządzeń, które będą wykorzystywane w trakcie Szkolenia, i ich stanem technicznym;
 4. niezwłocznego zawiadamiania osoby prowadzącej Szkolenie o wszelkich usterkach urządzeń i narzędzi, wykorzystywanych w trakcie Szkolenia;
 5. dbania o zaplecze techniczne, urządzenia i narzędzia wykorzystane w trakcie Szkolenia;
 6. po zakończeniu Szkolenia wyłączenia i zabezpieczenia wykorzystanych w trakcie Szkolenia urządzeń, uporządkowania miejsca pracy oraz zdania urządzeń i niewykorzystanych materiałów.
§8 Zasady przyznawania potwierdzania udziału w Szkoleniu oraz przedłużenia ważności Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora marki GREE
 1. Po zakończonym Szkoleniu i spełnieniu przez Uczestnika wymogu pełnego udziału w Szkoleniu, Organizator potwierdza udział Uczestnika w Szkoleniu i przedłużenie ważności Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora marki GREE o 2 lata od daty Szkolenia.
 2. Potwierdzenia są udostępniane w formie elektronicznej wyłącznie w Aplikacji.
§9 Majątkowe Prawa Autorskie
 1. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2509), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają̨ odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.
 4. Uczestnik ma zakaz nagrywania i utrwalania całości, jak i części Szkolenia.
§10 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Organizatora dostępna na stronie internetowej https://GREE.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika i/lub Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej.
 3. Uczestnik i/lub Zamawiający potwierdza zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych zawartym w Polityce Prywatności.
 4. Uczestnik i/lub Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie oferty dotyczących nowych szkoleń przeprowadzonych przez Organizatora.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
 6. Uczestnikowi i/lub Zamawiającemu przysługują prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane w Polityce Prywatności Organizatora.
§11 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia można składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora w terminie 30 dni od dnia Szkolenia.
 2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja winna zawierać także dane Uczestnika, który brał udział w Szkoleniu, którego dotyczy reklamacja.
 4. W terminie 14 dni Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację na wskazany przez Zamawiającego adres, a w jego braku na adres siedziby Zamawiającego.
§12 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują̨ od daty opublikowania go na stronie Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2023 roku.

Załączniki:

 1. Kodeks Dobrych Praktyk Autoryzowanego Instalatora.